H.H.第三世多杰羌佛画作
H.H.第三世多杰羌佛画作

澄怀观道峨眉径,

一角窥见山川明。

云水萦回溪上路,

烟霞明灭隐归程。

作画若得山水情,

山脉有骨水有声。

师古不如师造化,

何论范宽与李成。

笔墨挥洒任吾意,

浓皴大点纷纵横。

手中忘笔眼无纸,

心手相合空中行。

倾崖倒石鬼神悸,

驱江走海蛟龙惊。

真宰入化无定所,

丘壑随意皆可生。

此中有法亦非法,

无拘无束超神明。

  原文链接:https://www.toutiao.com/i6567217513271132680/